Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Dzierzkowice to jedna z gmin biorących udział w I fazie realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich.

Zakres przedmiotowy prac wyznacza Uchwała Rady Gminy w Dzierzkowicach z dn. 23.06.2015 r. nr VII/37/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzkowice.

Na podstawie w/w uchwały samorząd gminy Dzierzkowice będzie dokonywał zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego określenie terenów pod uprawy, łąki, pastwiska oraz terenów pod usługi publiczne i sportowe

 Interesariuszami procesu działań partycypacyjnych w gminie będą:

  • Mieszkańcy gminy, w szczególności osoby zainteresowane kwestiami planowania przestrzennego
  • Przedstawiciele środowisk organizacji pozarządowych
  • Lokalni przedsiębiorcy
  • Młodzież szkolna
Powrót